ร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเวก้า : Basic Data Analysis with Weka (แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต) แบบออนไลน์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

ความคิดเห็น