7 พฤศจิกายน 2563 ร่วมนำเสนอโครงการยุทธศาตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเวทีอภิปรายผู้นำชุมชนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการของคณะวิทยาการจัดการ …ขอบคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก คุณอุดม อาญาเมือง ตัวแทนจากตำบลสวายจีกที่ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน … ขอบคุณคณะกรรมการ อาจารย์องค์ ทองเรือง ที่ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ ในการลงพื้นที่ดำเนินงาน
        

ความคิดเห็น