ผู้วิจัย

อาจารย์อุกฤษฎ์ นาจำปา

บทคัดย่อ

หัวข้อโครงงาน แผงโซล่าเซลล์อัจฉริยะหมุนตามแสงอาทิตย์ ผู้วิจัย อาจารย์อุกฤษฎ์ นาจำปา ผู้ร่วมวิจัย นางสาวกนกพร สุลาเลิศ รหัสนักศึกษา 610113119008 นางสาวปริญญา ยืนยิ่ง รหัสนักศึกษา 610113119018 นางสาวสมฤดี บุตรงาม รหัสนักศึกษา 610113119023 ระดับการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ เคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบด้วย Arduino UNO เป็นตัวรับสัญญาณจากเซนเซอร์ วัดปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ ที่สามารถสั่งงานให้ชุดควบคุมขับเคลื่อนแผลเซลล์แสงอาทิตย์ ให้เคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติ โดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเดียวกันที่ไม่เคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ ผลการวิจัยพบว่า ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ไม่เคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ คิดเป็น 4.5 เปอร์เซ็นต์ สรุปผล โครงงานแผงโซล่าเซลล์อัจฉริยะหมุนตามแสงอาทิตย์ จากผลการวิจัยในการออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่หมุนตาม อาทิตย์ ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ตามแสงอาทิตย์ จะให้แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยได้มากกว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบคงที่ คิดเป็น 4.5 เปอร์เซ็นต์ เพราะระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีชุดควบคุมการทำงานให้แผงโซลาร์เซลล์เคลื่อนที่ รับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นำไปใช้ได้สูงที่สุดและมีประสิทธิภาพ แผงโซลาร์เซลล์จะหมุนตามแสงอาทิตย์ โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถสั่งงานให้ชุดควบคุมขับเคลื่อนแผงโซลาร์เซลล์ ให้เคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้แผงโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ อันเป็นผลทำให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูง สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเมินผลงานวิจัยนักศึกษา. รายวิชาการศึกษาปัญหาพิเศษ2. ประจำปี 2/2563

ไฟล์แนบ

jpg 157855505_4610416168984946_2754305116669376375_n

ขนาดไฟล์ 45 KB | จำนวนดาวน์โหลด 133 ครั้ง

jpg 158442010_4610416045651625_7932121773556035192_n

ขนาดไฟล์ 60 KB | จำนวนดาวน์โหลด 115 ครั้ง

jpg 159009091_4610416072318289_3305990748397883888_n

ขนาดไฟล์ 52 KB | จำนวนดาวน์โหลด 122 ครั้ง

jpg 156899803_4610416175651612_1517428251953633750_n

ขนาดไฟล์ 52 KB | จำนวนดาวน์โหลด 128 ครั้ง

jpg 157486487_4610416238984939_7238779228723225138_n

ขนาดไฟล์ 45 KB | จำนวนดาวน์โหลด 115 ครั้ง

ความคิดเห็น