อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2 กิจกรรมในภาพเป็นการอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื่อทอมือบ้านแคนทะเล

ความคิดเห็น