ลิงก์ในการชมวิดีโอ

การสร้างสื่อสื่อให้ความรู้ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)💥💥💥

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 🔥 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 🔥

การยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจชุมชนออนไลน์ยุค 4.0 (StartUp Community)
🌳🌳🌳🌳🌳🌳

🙍‍♀️ ขอขอบคุณ 🙍‍♀️
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

🙍‍♂️ อาจารย์ผู้ควบคุมหลักสูตร 🙍‍♂️
อาจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม หัวหน้าหลักสูตร
อาจารย์จิรวดี โยยรัมย์ กรรมการประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ สมใจ กรรมการประจำหลักสูตร
อาจารย์นิธินันธ์ มาตา กรรมการประจำหลักสูตร
อาจารย์ปุริม ชฎารัตนฐิติ กรรมการประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์ กรรมการประจำหลักสูตร
นายเสถียร บุญมา เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
🌾 ผู้จัดทำ 🌾
นายกฤษณพล สีเสือ นักศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ หนุนจันทร์ นักศึกษา
นายพรรณราย ตอดใจดี นักศึกษา
นายพีรพัฒน์ นาคดี นักศึกษา
นายวีระพล ภูหัวไร่ นักศึกษา
นางสาวอรวรรณ์ เกิงใจ บัณฑิตจบใหม่
นายจตุรพงศ์ พรมประศรี บัณฑิตจบใหม่
นายชนาธิป จันทนะชาติ บัณฑิตจบใหม่
นายชนาธิป ดาวเรืองรัมย์ บัณฑิตจบใหม่
นายศักดิ์สิทธิ์ สังข์ทอง บัณฑิตจบใหม่
นางสาวสุภัสตรา เยวรัมย์ บัณฑิตจบใหม่
นายอภินันท์ จันทร์ภิรมย์ บัณฑิตจบใหม่
นายเกษม เขื่อนทอง บัณฑิตจบใหม่
นายจิรพัฒน์ ใจหนัก ประชาชน
นางสาวศศิวิมล รสหอม ประชาชน
นางสาวสายฝน เยรัมย์ ประชาชน
นางสาวอรวรรณ์ เถิงใจ ประชาชน
นางสาวจารุวรรณ สุวรรณขันธ์ ประชาชน

ความคิดเห็น