การแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติการของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ( 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล : มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
| ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ฯ ได้จัดกิจกรรมการแนะนำและทบทวนข้อปฏิบัติการต่าง ๆ ของหลังสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน และคณะผู้บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณบดี และคณาจารย์ที่สังกัดหลักสูตรในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกันแนะนำและทบทวนการปฏิบัติการต่าง ๆ ระหว่างคณาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ โดยเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมด้วยการทำข้อตกลงต่าง ๆ ในการปฏิบัติการในโครงการฯ ไปพร้อมกัน เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติงานโครงการฯ หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม โดยมีเว็บไซต์สำหรับบริการทุกท่านเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ u2t.bru.ac.th/f01/

ความคิดเห็น