วันที่ 30 มกราคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนสำหรับเด็กปฐมวัยในชีวิตวิถีใหม่ วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ You Tube Live มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ความคิดเห็น