วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 เป็นวิทยากรประจำกลุ่มโครงการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย (งบยุทธศาสตร์ฯ ปี 2564) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น