วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมให้คำปรึกษานักศึกษาที่เสี่ยงต่อการพ้นสภาพ โดยการจัดติวและแนะนำเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต

ความคิดเห็น