8 มีนาคม 2564 เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมทั้งกำกับการผลิตคลิปข่าวประชาสัมพันธ์  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ https://www.youtube.com/watch?v=sl6WqSUR8So

ความคิดเห็น