นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เล่าประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่รุ่นน้อง เพื่อให้รุ่นน้องได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกและเลือกสถานที่ในการออกฝึกในปีการศึกษาถัดไป

ความคิดเห็น