วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-15.30 น. เข้าร่วมรับฟังรายงานการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา โดยมีนักศึกษาที่เป็นที่ปรึกษางานวิจัยจำนวน 2 กลุ่ม คือการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่อัจฉริยะในการเรียนและการทำงานด้านอุตสาหกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้ายิปซั่มผสมขุยมะพร้าวและเส้นใยผักตบชวา

ความคิดเห็น