• วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00-12.30 น. ประชุมทีมวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแหล่งน้ำบาดาลในเขตประสบภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านทาง google meet

 

ความคิดเห็น