วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับงานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีการเกษตร ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะ (อาคาร 20)

ความคิดเห็น