วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00-17.30 น. เข้าร่วมประชุมออนไลน์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล โดยเป็นการทำความเข้าใจเรื่องการกรอกจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน การเขียนบทความ และการนำข้อมูลกรอกในระบบ pbm

ความคิดเห็น