https://www.youtube.com/watch?v=fxZu_zUcRT4

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่นและการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่น ภายใต้ งาน 50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 5 #50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่5 #BRICC Festival2022

แสดงเพิ่มเติม

ความคิดเห็น