ได้รับเกียรติบัตร “ผู้สร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจ” ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวัน “ราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น