วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30-18.00น. ประชุมทีมงานผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (กลุ่มนักศึกษา) เพื่อฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลจากแบบสอบถามเข้าสู่ระบบออนไลน์ และการรายงานความก้าวหน้างานผ่านระบบ

ความคิดเห็น