วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30-17.30น. เข้าร่วมประชุมหารือแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 24

ความคิดเห็น