วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมประชุมตรวจรับครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือทดสอบและบันทึกข้อมูลทางวิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ความคิดเห็น