ขอเชิญชวน

1.นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2.นักเรียน ม.ปลาย

3.นักเรียนอาชีวศึกษา

ทำแบบทดสอบวัดความรู้ด้านนวัตกรรมวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา #กิจกรรมในรายวิชา ชั้นปี 3 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มรภ.บุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น