วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30-11.30 น. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย หจก.นิวัฒน์วัสดุ

ความคิดเห็น