วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 -15.30 น. ให้คำปรึกษาโครงงานวิจัยของนักศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการใช้สมาร์ทโฟนต่อการเรียนและการปฏิบัติงานทางด้านการก่อสร้าง

ความคิดเห็น