การประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (รูปแบบออนไลน์)
วันที่ 27-28 มกราคม 2564
“นวัตกรรมภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น Geo Innovation for SDGs”
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เป็นกรรมการโปสเตอร์แบบออนไลน์ 4 บทความ

                   

ความคิดเห็น