22 มค 64 เวลา 8.30-14.00น. ปฏิบัติหน้าที่สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ความคิดเห็น