15 มค 64

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวสุพัตรา เกตุแก้ว ที่ฝึกงานในกองช่าง อบต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น