สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจร่วมพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเสนอต่อ หน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีกรอบการวิจัย ดังนี้คือ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” และ “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)” ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมวิจัย 1 อาคาร ๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี ม้าแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย เป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้

ความคิดเห็น