โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 10 มกราคม 2564 ณ บ้านสวายจีก ต.สวายจึก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น