เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.30 น. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 1” จัดโดยกองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยากรโดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์  ให้การบรรยายแนะนำและฝึกปฏิบัติในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ  และการเตียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

การจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการ เทคนิคในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งได้ฝึกการปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ผลงาน เพื่อประกอบการยื่นเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโดยผ่านการอบรมการวิเคราะห์ค่างาน จำนวนทั้งสิ้น 11 คน และผ่านกระบวนการประเมินค่างานแล้ว จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการเข้าสู่กระบวนการเพื่อจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ระดับชำนานงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ความคิดเห็น