สำนักงาน ก.พ. มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในศูนย์สอบด้วยระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ซึ่งประกอบด้วย คณจันทนา สิทธิวรนันนท์ นักทรัพยากรบุคลเชี่ยวชาญ คุณประทีป ปะสัน นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ คุณชัยวัฒน์ อนุจารี  นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ  แนะนำและทำการติดตั้งโปรแกรมสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการทดสอบระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทดสอบระบบการสอบ และสรุปปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไข

ความคิดเห็น