เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการออนไลน์เครือข่ายการศึกษาทั่วไป
แห่งประเทศไทย “GE TALK: GE Online สไตล์ High-End” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสร้างสรรค์: สตีมศึกษา (STEAM Education)” และ แนะนํารายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Lifestyle for the 21st Century”  วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.15 – 12.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

ความคิดเห็น