วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563
ณ โรงน้ำตาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

ความคิดเห็น