การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น