กรรมการประเมินแฟ้มสะสมผลงานผู้สมัครเข้าศึกษาต่อรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.

ความคิดเห็น