วันที่ 6 พย 63 เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ อพ.สธ. โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี อ.ดร.พิสมัย ประชานันท์ เป็นประธานในการประชุม การประชุมมีสาระสำคัญคือการวางแผนการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น