5 พ.ย. 63 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างปรับปรึงศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ อาคาร 12 และ อาคาร 7 โดยทำการตรวจสอบการก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามรายละเอียดงวดงานที่ 6 และงานแนบท้ายสัญญา

ความคิดเห็น