วันที่ 28 ตค 63 ติดตามและให้ข้อแนะนำการนำเสนองานวิชากฎหมายในงานวิศวกรรมโยธา ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ความคิดเห็น