หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในภาคการศึกษาที่ 2 / 2563 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพในการเข้าสังคม ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายใหม่สำหรับนักศึกษาในโลกของการทำงาน โครงการนี้จึงช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการวางตนและการปฏิบัติตนได้อย่างมั่นใจเมื่อต้องไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และโครงการนี้ยังเป็นการบูรณาการกับการจัดการเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาสัมมนนาภาษาไทยและวรรณกรรมไทย ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ กระทั่งก่อเกิดเป็นโครงการในวันนี้

การดำเนินงานทั้งหมดในโครงการนี้เป็นหน้าที่ของนักศึกษา นับตั้งแต่การกำหนด งานเอกสาร การติดต่อประสานงานส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการประเมินผลการเรียนในอีกมิติหนึ่งที่เห็นผลเป็นรูปธรรม และยังได้มีโอกาสในการที่ผู้สอนจะได้ช่วยสะท้อนข้อที่ควรต้องปรับปรุงพัฒนาในโอกาสต่อไป

โอกาสนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ให้ความอนุเคราะห์กับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และนักศึกษาได้รับความรู้ แนวทาง ร่วมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง

 

ความคิดเห็น