เนื่องจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการเดินวิ่งเก็บขยะ (Plogging Run) ตามเส้นทางในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

           วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. เพื่อสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และรัฐบาลในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดยการตรวจอุณหภูมิโดยนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และคณะอาจารย์ ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสาขาพละศึกษา คณะคุรุศาสตร์
            ในการนี้ได้รับเกียติจากรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการโครงการเดินวิ่งเก็บขยะ (Plogging Run) ตามเส้นทางในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563

ความคิดเห็น