อาจารย์จุฑามาศ  พรหมทองเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความคิดเห็น