อาจารย์จุฑามาศ  พรหมทองเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 โดยนำเสนอเรื่องปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 -18 กันยายน 2563

ความคิดเห็น