17 กันยายน 2563 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563  “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปี 2563 นี้มีคณาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบไปด้วย อ.ไพวรรณ วรปรีดา นางมยุรี ถาเอี้ยง และ นายวิชัย รถมณี

ความคิดเห็น