ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกประชาชนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในโครงการจ้างงานสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 (อว.จ้างงาน) รอบที่ 2 ในวันที่ 18-22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้สมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวนกว่า 482 คน โครงการจ้างงานสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 รอบที่ 2 นี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส Covid-19 โดยผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน มีหลักสูตรในการจ้างงานเพื่อลงพื้นที่พัฒนาชุมชนจำนวนจากทั้ง 7 คณะ และจากสถาบันวิจัยและพัฒนา รวม 22 หลักสูตร ซึ่งจะดำเนินการรายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น