วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ร่วมเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และร่วมกิจกรรม รับรายงานตัวและทำสัญญาการจ้างงาน ประชาชนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการจ้างงานสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 เพิ่มเติม(รอบที่ 2) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานกับหลักสูตรตลาดออนไลน์ฯ คณะวิทยาการจัดการ 1 ใน 20 หลักสูตรที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดเพื่อรองรับการทำงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

 

ความคิดเห็น