ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวนกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ …. เพื่อเตรียมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 และสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นรองรับ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น