ได้รับหน้าที่ให้สอนโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาวิชาความรู้ วิชาชีพความเป็นครู ปีการศึกษา 2563

ความคิดเห็น