ผู้วิจัย

ทิพวัลย์ แสนคำ / สกรณ์ บุษบง / ณัฐพล แสนคำ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาระบบและ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบการเผยแพร่ความรู้ด้านการพ ัฒน าคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุโด ยใช้เทคโน โล ยีสารสนเทศพื้นที่ในการศ ึกษาได้แก่ต าบลเสม็ดอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ขั้นตอนการท าวิจัยแบ่งเป็ น 2ระ ยะได้แก่ระ ยะที่1พัฒน าระ บบโดยใช้วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลความต้องการจ ากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่pHp, MySQLและ Edit Plusระยะที่ 2ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย ใช้แบบสอบถาม โด ยมีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเป็น0.82กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุและประชาชนในต าบลเสม็ดได้มาโด ยวิธีการส ุ่มอย่างง่ายจ านวน20คนสถิติที่ใช้ในการว ิเครา ะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐ านผ ลการว ิจัยพบว่าระ บบที่พัฒน าขึ้นมีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความต้องการการท างานของระบบในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.15 ระดับมาก และด้านการใช้งานระบบ ผู้ใช้มีความคิดเห็นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.35 ระดับมาก

บรรณานุกรม

Arlete, P. F. & Anita, L. N. (2015). Resilence in aging : Literature review. Cienc Saude Coletiva,20(5): 1475-1491. Imiwat, P., Wongpatum, N., Somkuan, K. & Tunkaew, S. (2019). Guidelines developing elderly’s quality of life via community learning center. Journal of MCU Peace Studies,7(2): 364-378. [in Thai]Kaewsrisai, N. (2018). A chief executive of Samet subdistrict administration organization, Muang district, Buriram province. (October 13, 2018). Interview. [in Thai]Kimberlee A. Gretebeck, et al. (2011). Factors predicting physical activity among older Thais living in low socioeconomic urban communities. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 15(1): 39-56. Konkaew, K., Thonglerm, P. & Sapprasert, S. (2019). Factors predicting quality of life among homebound elderly people, Khlong Khlung district, Kamphaengphet province. Journal of Health Science, 28(3): 394-401.[in Thai]Meteewalitwong, T. (2014). Factors affecting the effectiveness of government fiscal management information system (GFMIS) of Maejo university. Chiang Mai: Chiang Mai University. [in Thai]Nirarach, S., Areerach, W. & Kaewbandon, B. (2016). The development of information systems for internal quality assurance at the curriculum level.Journal of Information Technology Management and Innovation, 3(1): 26-34. [in Thai]Parayat, C., Kangchai W. & Somanusorn, S. (2016). Predictivefactors of resilence among elderly. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University,24(2) : 97-106. [in Thai]Pawar, S. (2018).8 Principles of Good Website Design. Retrieved on 16 June 2019 from https://wpastra.com/good-website-design/.PhimPhandee, W. (2019). The empowering reselience among the elderly in eastern economic corridor according to buddhist principles. Journal of MCU Peace Studies,7(3): 737-750. [in Thai]Puttitaweesri, P., Kranruang, D. & Rimphati, W. (2019). Development of smartphone-based navigation system in Ratchaburi. Thaksin Journal,22(1): 97-108. [in Thai]Saeheng, K. (2019). A study on the context problems and needs of using the e-learning for learning and teaching. Journal of Information Technology Management and Innovation,6(1): 29-40. [in Thai]Saenkham, T., Jeewattana, S. & Pimklad, N. (2017). The development Buriram Rajabhat University Alumni Website. Journal of Information Technology Management and Innovation,4(2): 142-151. [in Thai]Satmunee, J. & Boriruk, S. (2019). The supporting development of the public relations management system for the educational institution. Journal of Information Technology Management and Innovation,6(1): 60-68. [in Thai]Zwass, V. (1998). Structure and macro-level impacts of electronic commerce: from technological infrastructure to electronic market places. Boston: McGraw-Hill.

ความคิดเห็น