การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนและ พัฒนาการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ EDUCA จัดอบรม Online Workshop โดยเน้นไปที่กระบวนการคิดและ แนวทางว่าจะทำวิจัยอย่างไร การทำวิจัยง่ายกว่าที่คิด แนวโน้มหรือประเด็นที่ศึกษาควรเป็นอย่างไร พบกับ แนวโน้มการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารประกอบการบรรยาย แนวโน้มการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ความคิดเห็น