สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้ดำเนินการจัดโครงการย่อย : การพัฒนาทักษะ  EF ของเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อการศึกษาเพื่อพัฒนา EF  กิจกรรม ครูปฐมวัยที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำสื่อที่ผลิตขึ้นจากการอบรมไปใช้พัฒนาทักษะ EF เด็กปฐมวัย และนำชิ้นงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาการจัดนิทรรศการ และในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้จัดพิธีรับโล่ และเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย

ความคิดเห็น