เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีการจัดทวนสอบ รายวิชาในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่เป็นผู้ทรงในการทวนสอบครั้งนี้ครับ

ความคิดเห็น